Регистриране на дружество с ограничена отговорност в Австрия

Регистриране на дружество с ограничена отговорност в Австрия

В Австрия са разпространени следните видове юридически форми за търговска дейност – ЕТ, ООД и АД както и командитни и отворени дружества.

Една от най-често срещаните форми на дружества в Австрия, както и в България, е дружеството с ограничена отговорност или т.н. ООД (GmbH bzw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Най-значимите причини за честото създаване на тази форма на дружество са ограничената отговорност на съдружниците при изпадане в несъстоятелност, както и сравнително лесната процедура за откриването на самата фирма.

Минималния капитал за откриване на GmbH в Австрия е € 35.000, от който половината трябва да се изплати в момента на създаване на дружеството. Законът обаче дава възможност за откриване на GmbH с € 10.000, от които половината, тоест € 5.000 трябва да бъдат изплатени при създаването, а останалите в максимално 10-годишен срок (Gründungsprivilegierung).

Както в България, GmbH може да бъде създадено както от едно, така и от повече лица. Гласовете на съдружниците биват определяни според дела им от капитала на дружеството като минималният дял е € 70. Важните решения на дружеството (увеличаване или намаляване на капитала, промяна на седалището, промяна на дружествения договор, покупко-продажба на недвижими имоти, назначаване и освобождаване от длъжност на нов управител на дружеството, промяна в дейността на дружеството, теглене на заем в значителен размер, образуване на клонове и филиали, установяване и изплащане на годишната печалба на съдружниците и др.) изискват предварителното съгласието на мнозинството на съдружниците, в някои случаи 75% или единодушно съгласие.

В дружествения договор могат да бъдат посочени и други примери изискващи съгласието на съдружниците, което се препоръчва в повечето случаи в зависимост от конкретната дейност на дружеството.

Процедурата по създаване е сравнително небюрократична. Изготвят се дружествен договор, решение за назначаване на управител, както и декларация на управителя. Тези документи, както и молбата за вписване в търговския регистър трябва да бъдат нотариално заверени.

При изготвянето на документите е нужно да бъде потърсена помощта на адвокат или нотариус, защото службите в Австрия са изключително строги за формата и съдържанието на посочените документи и при несъответствия с изискванията им процедурата може да бъде забавена, което е свързано с допълнителни разходи и загуба на време.

close

-10%

за избрани курсове

Регистрирайте се, за да получите вашата ексклузивна отстъпка и бъдете в крак с нашите най-нови оферти!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Попитайте ни за курсовете с отстъпка!

Вашият коментар