Shelf Wood
Shelf Wood

Педагогическа програма- Училищна психология

Описание

 • Кредити: 3 квалификационни кредита
 • Продължителност: 48 академични часа
 • Достъп: 2 месеца

 

Антонация на програмата:

Програмата “Училищна психология” е разработена с цел да обогати знанията и уменията на психолози,  учители, директори и други педагогически специалисти в областта на психологията, адаптирана към училищната среда. Основен акцент в курса е поставен върху изучаването на съвременни диагностични и изследователски методи, етиката при психологическите изследвания и прилагането на психологически практики за подобряване на образователния процес. Програмата обхваща също така теми, свързани с консултациите и психологическата подкрепа на ученици, родители и учители, като по този начин спомага за оптимизиране на образователната среда и разрешаване на конфликти.

 

Цели на програмата:
 1. Обучение в психологическо и педагогическо оценяване: Участниците ще развият умения за измерване и оценка на училищната функция, като се фокусират върху когнитивното, афективно и социално развитие на учениците.
 2. Активно въздействие в училищната среда: Специалистите ще научат как да оказват съществено влияние върху образователния процес, учениците, родителите и учителския колектив, което води до повишаване на общата ефективност и благополучие.
 3. Консултиране и сътрудничество: Разработване на умения за ефективно сътрудничество и консултиране с училищния персонал и родителите по различни теми и проблеми, свързани с учениците и училищната среда.
 4. Разработка на специализирани програми: Участниците ще придобият знания и умения за създаване на програми, насочени към работа с проблемни или тормозени деца, както в училищната среда, така и извън нея.

Програмата по “Училищна психология” предлага задълбочено обучение в сферата на психологическата диагностика и консултации, като същевременно набляга на разработването на ефективни стратегии за справяне с предизвикателствата в образователния процес.

Компетентностите, които ще се придобият след успешното завършване на програмата са:
 1. Осведоменост за съвременни методи за психологична диагностика и експериментални изследвания: Участниците ще овладеят използването на най-новите психологически тестове и изследователски методики, приложими в училищната среда.
 2. Задълбочени знания за граничните състояния при нормата и патологията: Разбиране на различните психологически състояния и тяхната динамика сред учениците и училищния персонал.
 3. Осведоменост за спецификата на образованието и за психологичните проблеми на личния състав: Познание на организационната структура и типичните психологически предизвикателства в училищата.
 4. Компетентност да провежда психодиагностика и психопрофилактика на ученици и учители: Овладяване на методи за превенция и интервенция при психологически проблеми.
 5. Умения за психологично консултиране: Развиване на ефективни умения за консултиране на ученици, родители и учители по различни психологически въпроси.
 6. Умение за наблюдателност върху промени в поведението на учениците в различни ситуации: Способност да се идентифицират и интерпретират поведенчески промени и да се предприемат адекватни действия.

 

Успешно завършилите курса:
 1. Знаят:
  • Основните дейности и задачи в областта на училищната психология.
  • Правата и задълженията на учители, психолози, и други педагогически специалисти в училищната среда.
  • Често срещаните казуси и предизвикателства, които се появяват в детските градини и училищата.
  • Подходите за работа с деца, техните родители и училищния колектив.
 2. Могат:
  • Да водят образователни и терапевтични сесии, насочени към подобряване на психологическото благополучие на учениците.
  • Да анализират и интерпретират данни от психологически изследвания, проведени в училищната среда.
  • Да планират и провеждат обучителни програми и работилници за учители и родители, фокусирани върху стратегии за подкрепа и разбиране на психологическите нужди на учениците.

Тези знания и умения са предназначени да подготвят педагогическите специалисти да отговорят адекватно на различните психологически нужди на учениците , както и да подобрят общата училищна среда.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Педагогическа програма- Училищна психология”

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!