Shelf Wood
Shelf Wood
Разпродажба!

Педагогическа програма – Стратегии за справяне с гнева и агресивното поведение при децата

Original price was: 99.99 лв..Current price is: 76.99 лв..

Описание

 • Кредити: 2 квалификационни кредита
 • Продължителност: 32 академични часа
 • Достъп: 2 месеца
Антонация на програмата:

Настоящата педагогическа програма е създадена с цел да предостави на педагогическите специалисти ефективни стратегии и подходи за справяне с гнева и агресивното поведение при децата. В рамките на 32 академични часа и с придобиване на 2 квалификационни кредита, курсистите ще се запознаят с основите на агресивното поведение, техните причини и форми на проявление, както и психологическите и социалните фактори, които го обуславят.

Програмата е структурирана в няколко модула, които обхващат разнообразни аспекти на агресивното поведение и методи за неговото управление. Участниците ще изучат ранното откриване и взаимодействие с агресивни деца, стратегии за намаляване на агресивността и методи за работа с проявяващи агресия. Специално внимание е отделено върху влиянието на семейството и училището, както и върху диагностиката и интервенционните подходи.

Програмата също така предлага практически насочени уроци и упражнения за формиране на умения за контрол и управление на гнева, развитие на емпатия и положителна самооценка, както и за конструктивно поведение в проблемни ситуации. Участниците ще придобият знания и умения, които ще им позволят да се справят ефективно с агресивното поведение и да подкрепят развитието на децата в по-здравословна и позитивна среда.

 

Цели на програмата:

Основната цел на програмата е да предостави на педагогическите специалисти задълбочени знания и практически умения за ефективно управление на гнева и агресивното поведение при децата. Чрез изучаване на причините и формите на агресивно поведение, както и психологическите и социалните фактори, които го предизвикват, участниците ще бъдат подготвени да разпознават ранните признаци на агресия и да прилагат адекватни стратегии за нейното намаляване. Програмата също така цели да помогне на педагогическите специалисти да създадат подкрепяща и позитивна училищна среда, в която децата могат да се развиват хармонично и без конфликти.

Втората цел на програмата е да развие уменията на педагогическите специалисти за работа с родители и колеги в управлението на агресивното поведение. Програмата акцентира върху обучението на децата в приемливи начини за изразяване на гнева, развитие на умения за саморегулация и емпатия, както и изграждане на положителна самооценка. Курсистите ще се запознаят с ефективни методи за взаимодействие с агресивни деца и ще придобият умения за диагностика и интервенция, които да подпомагат позитивното развитие на децата и намаляването на агресивното поведение както в училищна, така и в семейна среда.

 

За кого е подходяща програмата?
 • Училищни администратори: За тези, които ръководят училищни дейности и искат да подобрят управлението на агресивно поведение сред учениците.
 • Училищни психолози: За специалистите, които предоставят психологическа подкрепа и търсят ефективни методи за справяне с агресията.
 • Учители и педагози: За учителите, които ежедневно се сблъскват с агресивно поведение в класната стая и искат да научат нови стратегии за справяне с него.
 • Специални педагози и ресурсни учители: За тези, които работят с деца със специални образователни потребности и търсят начини за управление на агресивното поведение.
 • Директори и зам.-директори: За ръководния персонал, който желае да подобри училищната среда и да създаде подкрепяща атмосфера за всички ученици.
 • Педагогически съветници: За съветниците, които предоставят подкрепа и консултации на учениците и техните семейства и искат да подобрят уменията си за справяне с агресията.
 • Треньори по различни видове спорт: За спортните треньори, които работят с деца и младежи и искат да научат техники за управление на агресивното поведение на терена и извън него.
 • Всички останали, работещи в сферата на образованието: За всеки, който се сблъсква с агресивно поведение при децата и иска да подобри своите умения и подходи в тази област.

 

Компетентностите, които обучаващите се ще придобият след успешното преминаване на програмата са:
 1. Разпознаване на ранните признаци на агресивно поведение: Участниците ще научат как да идентифицират ранните предупредителни знаци на агресия и гняв при децата, което ще им позволи да реагират своевременно и ефективно.
 2. Приложение на стратегии за намаляване на детската агресивност: Участниците ще придобият умения за прилагане на различни стратегии и техники за редуциране на агресивното поведение и гнева у децата в училищна среда.
 3. Умения за работа и взаимодействие с агресивни деца: Програмата ще обучи педагогическите специалисти как да взаимодействат с агресивни деца, да създават позитивни взаимоотношения и да подпомагат развитието на социални умения у децата.
 4. Ефективни методи за обучение на децата в приемливи начини за изразяване на гнева: Участниците ще се запознаят с методи и техники, които да научат децата на приемливи и конструктивни начини за изразяване на гнева и справяне с конфликтни ситуации.
 5. Развитие на умения за саморегулация и управление на гнева при децата: Обучаващите се ще научат как да помогнат на децата да развият умения за самоконтрол, саморегулация и управление на емоциите, което ще намали проявите на агресия.
 6. Подобряване на взаимодействието с родители и други педагогически специалисти: Програмата ще подготви участниците да работят ефективно с родителите и колегите си за съвместно управление на агресивното поведение, създавайки подкрепяща и кооперативна училищна и семейна среда.

 

Очакванията след успешно завършване програмата на обучение са:
 1. Повишена ефективност в управлението на агресивно поведение: Участниците ще могат да прилагат новите си знания и умения за ефективно управление и намаляване на агресивното поведение при децата, допринасяйки за по-спокойна и позитивна училищна среда.
 2. Успешно разпознаване и ранна интервенция: Педагогическите специалисти ще бъдат способни да разпознават ранните признаци на агресия и да прилагат подходящи интервенционни мерки, което ще предотвратява ескалацията на проблемите.
 3. Подобрени методи на взаимодействие с агресивни деца: Завършилите програмата ще могат да използват различни подходи и техники за работа с агресивни деца, насочени към изграждане на доверие и намаляване на конфликтите.
 4. Развитие на емоционална интелигентност у децата: Участниците ще помогнат на децата да развият умения за саморегулация, управление на гнева и емпатия, което ще подобри социалното и емоционалното им благополучие.
 5. Ефективно взаимодействие с родители и колеги: Педагогическите специалисти ще могат да комуникират и работят по-успешно с родителите и колегите си за съвместно справяне с агресивното поведение, създавайки координиран и подкрепящ подход.
 6. Подобрени диагностични умения: Завършилите програмата ще бъдат способни да провеждат ефективна диагностика на агресивното поведение при децата и да идентифицират конкретни нужди и подходящи интервенции за всяко дете.
 7. Изграждане на подкрепяща училищна култура: Педагогическите специалисти ще могат да допринесат за създаването на подкрепяща и конструктивна училищна култура, в която децата се чувстват разбрани и подкрепяни, намалявайки по този начин проявите на агресия и насилие.
Завършване на програмата

За да завърши програмата успешно, всеки курсист трябва да разработи следните две задачи:

 1. Решаване на казус: Всеки курсист ще избере един от пет възможни казуса, свързани с агресивното поведение при децата. Казусите ще включват реални или симулирани ситуации, в които трябва да се анализират причините за агресивното поведение, да се предложат адекватни интервенции и стратегии за управление на ситуацията. Оценката ще бъде базирана на практическите решения и подходи, предложени от курсиста.
 2. Анализ на конкретен проблем: Курсистите ще трябва да напишат анализ с обем до 5 страници по конкретен проблем, свързан с агресивното поведение при децата. Проблемите ще бъдат избрани от предварително предоставен списък, включващ теми като влияние на семейството върху агресията, ефективни методи за управление на гнева, или ролята на училището в предотвратяването на агресивно поведение. Анализът трябва да демонстрира задълбочено разбиране на теоретичните концепции и практически умения, придобити по време на курса.

След успешното изпълнение на тези задачи, ще получите сертификат и удостоверение с придобити 2 квалификационни кредита, които ще потвърждават вашите новопридобити знания и умения в съответната област. Документите ще бъдат изготвени в хартиен вариант и изпратени до адрес на курсиста. Същите ще получите и на имейл в електронен вариант.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Педагогическа програма – Стратегии за справяне с гнева и агресивното поведение при децата”

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!