Shelf Wood
Shelf Wood
Разпродажба!

Експериментална психология – NEW

Оценено на 5.00 от 5
SKU: N/A

99.99 лв.169.99 лв.

 • Описание
 • Допълнителна информация

Описание

Открийте най-новия и иновативен курс по ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПСИХОЛОГИЯ, който предлага всестранно обучение, разработено да разкрие сложността на човешките психологически процеси. Тази програма е уникална за страната, създадена за да ви предостави знания и умения, които преобразяват начина, по който разбираме и анализираме човешкото поведение и мислене.
Курсистите ще имат възможността да се запознаят с различни методи за събиране и анализиране на данни, да изучат взаимодействието между психологически теории и практика и да разберат динамиката на човешките взаимоотношения и вътрешни процеси чрез реални експерименти и казуси.
Курсът включва сесии, които се фокусират върху критично мислене и решаване на проблеми, предлагайки анализ и интерпретация на психологически данни. Обучението е предназначено да обогати вашето разбиране и аналитични способности, което ви прави ценен в областта на психологията.
Завършете курса с не само с дълбоки теоретични познания, но и с практически умения, приложими в различни професионални сфери. Този курс е перфектната стъпка за тези, които искат да се потопят във вълнуващия свят на психологията и да станат част от новото поколение иноватори в областта.
Основни теми включват:
 • МОДУЛ 1 – ОСНОВНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Началният модул предлага общ преглед на еволюцията и основните насоки в психологията, като акцентира на тяхното приложение в експерименталните изследвания. Ще се запознаете с начините, по които психологическите теории се интегрират в разбирането на психичните процеси и поведение. Обучението обхваща изучаването на различни психологически школи, подходи и методи, които са основа за съвременните експериментални техники и научни наблюдения. Целта на модула е да ви подготви  да анализирате и прилагате научните данни, за да разберете по-дълбоко човешката психика и поведение.

 • МОДУЛ 2 – ОСНОВИ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

Модул 2 предоставя фундаментално разбиране за основите на експерименталната психология, като се фокусира върху методите и техниките, необходими за проектиране и провеждане на психологически изследвания. Обхваща анализ на експерименталните стратегии, ключовите понятия за контрол на променливи, и ролята на експериментатора и взаимодействията с участниците, които са критични за получаването на надеждни данни.

Ще научите как да създадете валидни и етични експериментални проекти, като същевременно развиете умения за анализ и интерпретация на резултатите. Основната цел на модула е да ви подготви със знанията и уменията за разбиране и прилагане на експериментални методи в психологията, което е основополагащо за научното изследване на психични процеси и поведение.

 • МОДУЛ 3  – МЕТОДИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

Този модул представя широк спектър от методологии, използвани в психологическите научни изследвания, с акцент върху тяхната практическа приложимост и методическа основа. Ще получите знания за различните подходи за събиране и анализ на психологически данни, като се започне с основите на експерименталния дизайн и стигне до специализирани техники за оценка на различни психологически аспекти.

Имате възможност да се запознаете с методите на психологическо изследване,  разглеждайки в детайли експерименталните дизайни и контролът на променливите. Освен това, курсът подчертава значението на психологическото интервю и психометричните тестове като инструменти за измерване на личностни характеристики и когнитивни способности. Включени са също методи за изследване на личността чрез въпросници, както и специфични подходи за анализ на интелекта, вниманието, мисленето, паметта и емоционалното състояние.

 • МОДУЛ 4 – ПРИНЦИПИ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ

В тази част на курса ще се фокусирате върху етичните аспекти и изследователските доклади в експерименталната психология. Ще се запознаете със значимостта на етичните норми чрез преглед на исторически неетични психологически експерименти. Разглеждат се важни изследователски доклади, включително известния експеримент “Малкият Албърт”.

Модулът също така изследва различни теории на поведенческото учене, обяснявайки как тези концепции се превръщат в практически инструменти за разбиране и модифициране на човешкото поведение.

 • МОДУЛ 5 – СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕМИ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ

Модул 5 разширява знанията в областта на експерименталната психология чрез изследване на разнообразни специализирани теми, които обхващат от фундаментални неврологични взаимодействия и психофизиката до сложни социални поведения. Ще разберете как психологическите принципи се прилагат в различен контекст, като изследванията на човешкото възприятие, паметта, развитието, индивидуалните различия, както и социалната динамика.

Модулът подчертава важността на интегрирането на теоретични познания и практически умения чрез разглеждане на ключови експериментални проучвания, които илюстрират как теоретичните рамки се превръщат в приложими инструменти за разбиране и анализ на човешкото поведение в различни ситуации.

 • МОДУЛ 6 – ПРИЛОЖНИ МЕТОДИ И ТЕОРИИ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ 

Модул 6 представя различни теории, модели и методи в рамките на експерименталната психология, като акцентира на тяхното практическо приложение. В тази част ще научите как да прилагате научните знания за анализ на човешкото поведение и вземането на решения в различни психологически ситуации. Всеки урок включва упражнения, които помагат за задълбочаване на разбирането и уменията за прилагане на теориите в реални експериментални сценарии.

 

За кого е предназначен:

Курсът по Експериментална психология е предназначен за широка гама от участници, включително:

 1. Студенти по психология – Курсът е изключително подходящ за студенти, които са в началото на своето академично обучение и искат да разширят своите знания в областта на експерименталната психология.
 2. Психолози и психотерапевти – Практикуващи специалисти, които искат да усъвършенстват своите методи и техники, особено в сферата на изследователските подходи и психологически тестове.
 3. Учители и други педагогически специалисти – Тази програма може да предостави ценни ресурси и методики за специалисти, които искат да интегрират съвременни подходи в своите учебни планове.
 4. HR специалисти – Хората, работещи в областта на човешките ресурси, могат да намерят полезни умения и знания за анализ и разбиране на поведението на служителите, което може да подобри управлението на персонала и корпоративната култура.
 5. Бизнес лидери и мениджъри – Ръководители, които искат да подобрят своето разбиране за вземане на решения, управление на екипи и лидерски умения чрез психологически подходи.
 6. Маркетингови специалисти – Познанията за човешкото поведение са критично важни в маркетинга, където разбирането на потребителските нагласи и възприятия може да оптимизира стратегиите и кампаниите.
 7. Социални работници – Особено полезен за социални работници, тъй като предоставя инструменти за разбиране и управление на сложни човешки взаимоотношения и помага в областта на психосоциалната подкрепа и взаимодействието с клиенти от различни социални и културни среди.
 8. Историци – Историците, които изследват социални, културни или психологически аспекти на исторически събития, могат да използват познанията от курса за анализ на поведенчески модели през различни времеви периоди.
 9. Любители на психологията – Хора с интерес към психологията, които искат да разширят своите знания и разбирания за човешката натура в по-структуриран и академичен формат.

 

Умения, които ще се придобият:

В програмата по Експериментална психология участниците ще придобият следните умения, които са в тясна връзка с обхвата на курса и разглежданите теми:

 • Анализиране на психологически данни – Умение за интерпретация и статистически анализ на данни от експериментални проучвания.
 • Критично мислене – Развиване на способности за критичен анализ на теории и изследвания, подкрепени с емпирични данни.
 • Експериментален дизайн – Способността да се разработват и провеждат психологически експерименти, като се вземат предвид научните стандарти за валидност и надеждност.
 • Етично поведение в изследванията – Придобиване на знания и умения за спазване на етичните норми при провеждане на психологически изследвания.
 • Управление на междуличностните отношения – Умения за ефективна комуникация и взаимодействие с участници в изследванията.
 • Прилагане на теоретични психологически концепции – Способност да се адаптират и прилагат различни психологически теории в практически сценарии.
 • Прогнозиране на поведение – Използване на психологически модели и теории за предсказване на човешкото поведение в различни ситуации.
 • Решаване на проблеми – Разработване на стратегии за решаване на комплексни проблеми чрез прилагане на психологически принципи.
 • Интерпретация на социални взаимодействия – Разбиране и анализ на социалните взаимодействия и тяхното влияние върху индивидуалното поведение.
 • Самопознание и саморефлексия – Разработване на умения за самонаблюдение и самоанализ, които подпомагат личностното и професионалното развитие.

Тези умения са важни както за академичната сфера, така и за професионалната практика, позволявайки на участниците в курса да прилагат своите знания в разнообразие от ситуации.

 

Продължителност на обучението:

Нашата обучителна програма е с продължителност от 120 учебни часа, като продължителността на курса зависи от Вашата лична ангажираност. Вие имате възможност да изберете период на достъп до платформата – 2, 3, 6 или 12 месеца, съобразно Вашите предпочитания.

Независимо от избрания период, съдържанието на курса е едно и също, предоставяйки еднакво ценни знания и умения на всеки курсист. Обучението е структурирано така, че можете да усвоявате материала в собствения си темп и да достъпвате уроците по всяко време и от всяко място. Това предоставя изключителна гъвкавост, която Ви позволява да съгласувате обучението си с другите ангажименти в живота.

Курсът е специално разработен за самостоятелно обучение без лектор, което Ви дава възможност да определите собствения си ритъм и да изберете най-подходящия начин на обучение, съобразен с Вашите индивидуални нужди и интереси. Всичко това се осъществява без да се пренебрегва качеството на получените знания и умения.

 

Завършване и финален тест:

Нашата обучителна програма завършва със стимулиращ финален тест, който се отключва автоматично след успешното преминаване на всички задължителни уроци. Тестът включва 15 затворени въпроса, оценяващи знанията и уменията, които сте придобили по време на обучението.

В рамките на програмата всеки курсист има право на три опита за теста, като продължителността на всеки опит е 50 минути. Успешно преминаване на теста се счита при постигане на 70 или повече точки. Гъвкавостта на програмата Ви позволява да изберете удобен момент за изпита, съобразно Вашите предпочитания и график.

След успешно завършване на финалния тест, ще получите сертификат и уверение, които потвърждават Вашите знания и умения в съответната област. Генерирането на документите става незабавно след завършване на теста, за да можете бързо да ги получите.

 

Сертификат и нови възможности:

След успешното завършване на своето обучение, всички участници ще бъдат наградени с официален безплатен дигитален сертификат и уверение. Този сертификат има стойностно значение, тъй като потвърждава Вашето завършено обучение и усвоените основни понятия и методи в съответната област. Това може да бъде изключително полезно при търсене на работа или при желанието Ви да продължите образованието си в тази сфера.

Уверението, което ще получите, ще представя подробности за придобитите знания и умения, които сте постигнали. Този документ може да послужи за демонстрация на Вашите умения и компетенции пред работодатели или при кандидатстване за специализация в тази сфера.

Издадените документи са ценни доказателства за вашия напредък и могат да бъдат полезни за Вашата професионална кариера или лично развитие. Нашата цел е да Ви осигурим качествено обучение и да подкрепим Вашият стремеж към постижения и успех.

Допълнителна информация

ПЕРИОД НА ДОСТЪП

1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 6 месеца, 1 година

Също може да ви хареса…

6 reviews for Експериментална психология – NEW

Add a review

Контакти
офиси Варна и София, България
+359 885 3000 35
info@academy-bg.com
Понеделник-Петък: 09 - 18 Събота: 10 - 15 часа
Trustpilot
Бюлетин
Абонирайте се и получавайте вдъхновяващи образователни предложения!  Европейска Академия за Психология и Приложни Наукие регистрирана като Търговска марка ®. Всички права запазени!

  Всички права запазени © 2020 Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Сайтът е собственост на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки ЕООД. Всички материали на този сайт, включително текст, графики, лога, аудио и видео файлове, са защитени от авторски права и могат да бъдат използвани само с писменото съгласие на Европейска Академия за Психология и Приложни Науки.

  Европейска Академия за Психология и Приложни Науки®  е регистрирана като търговска марка.

  Представяме ви най-новият курс на обучение!

  'Лечение и приложение на цветните есенции на д-р Бах - ПЪРВО НИВО'

  Най-новият курс
  1
  error: Content is protected !!