Курсове дистанционно обучение

Академията предлага повече от 70 специализирани курса на обучение. Предлагаме специализирани дистанционни обучения от всякакво естество и тематика.

Всеки може да вземе участие в нашите курсове! Съдържанието на всеки един от тях е написано на достъпен и разбираем език, без да се нарушава целостта или качеството му.  Екипът ни е мотивиран да предоставя качествено онлайн обучение. Независимо дали искате да обогатите Вашите знания или пък имате желание да стартирате нова кариера, ние ще Ви научим на всички необходими умения, които са Ви нужни за да започнете желаната от Вас работа. Курсовете са предназначени както за абсолютно начинаещ, така и за тези , които  пък искат да надградят знанията си в дадена област! 

Курсистите, които избират Академията, избират и едни от най-ниските цени на пазара, но не за сметка на качеството! 

Обучавате се в интернет базирана платформа за управление на обучението с напълно интегриран инструмент за създаване на интерактивно обучение Moodle. 

Основното предимство на дистанционните курсове е гъвкавостта – учите от уюта на дома си,  а темпото определяте сами. Всеки може да се запише на курс при нас, независимо в коя точка на Света се намира и бива възнаграден с безплатен сертификат.

Умения

Изградете у себе си нужните умения, които да Ви съпътстват успешно във всяко Ваше начинание.

Знания

Придобивайте нови знания ги използвайте за постигането на Вашите цели.

Самообучение

Достигнете нови върхове във Вашето лично и професионално развитие.

Опит

Натрупайте ценен опит от различните видове ситуации, който неизменно да Ви служaт за в бъдеще.

Амбиция

Създайте своето желание за успех, което да Ви държи упорити и целеустремени през продължителността на Вашата кариера.

Записвайки се в този курс на обучение ще получите актуална информация за характера, същността и спецификата на електронните медии.
Ще се обърне внимание на проблеми, свързани с електронните медии: радиожанрове, телевизионни жанрове, световни радиосистеми, телевизионна среда и програма, продуцентство в телевизията. Ще се направи сравнителна характеристика между „старите” медии в дигитализирания свят и „новите” медии. Ще се разкрият новите възможности на радиото и телевизията, ситуирани на интернет платформа, както и ще получите информация за правната уредба в страната в медиен аспект. Ако желаете да бъдете част от света на медиите или вече сте, но не сте добре запознати с начина на работа на елетронните медии, то тогава този курс е точно за вас.

Ако имате интерес към възобновяемите източници на енергия и искате да разберете повече, новият курс на Академията е точно за вас! Ще научите как правилно да използване на енергийна ефективност, а дори и как може да изградите собствени неизчерпаеми източници!

През последните няколко десетилетия потреблението на енергия нарасна много бързо. Енергийната ефективност е начин за управление и ограничаване на този растеж на потреблението на енергия.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 15 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курса на обучение са: Енергийна ефективност и инфраструктура; Здравословни и безопасни условия на труд; Иновации; Енергийна сигурност и геополитика; Предимства на комбинираното производство но електроенергия и топлина. Видове енергоносители.; Енергийна зависимост на България; Как да подобрим енергийната ефективност; Повишаване енергийната ефективност на офис сгради и много други.

Изкуственият интелект става все по-голяма част от нашия живот.
По друг начин казано, изкуственият интелект е наука за концепциите, методите и средствата за създаване на интелигентни компютърни програми и изследване на естествения интелект чрез компютърни системи.
Материалите за това обучение са разделени в 4 модула за по-лесно усвояване от страна на курсистите: Изкуствен интелект – характеристики и проблеми; Търсене на решение в пространството на състоянията; Представяне на знания; Интелигентно вземане на решения. Друг аспект изкуственият интелект е свързан с превеждането на данните, анализите и резултатите от работата на моделите, така че всеки да може да разбере как и защо дадено нещо работи или защо би работило и всъщност какви прозрения се крият, заровени във всичките тези данни.

Интернет комуникацията е сравнително ново явление в медийната реалност. Новата платформа води до мащабни промени в начините, по които се осъществява комуникацията. Резултат от появата на Новите медии е нарасналият информационен поток, който пряко или косвено води до прогрес на обществата (т.нар. „Високо развити общества”), а последица от липсата им е наличието на т.нар. „Информационно бедни страни”.
Имате възможност да обогатите познанията си относно най-новите рефлексии в разглежданата предметна област. Едновременно с това се обръща внимание на усвояването на нови умения за реализация на различни жанрови форми в онлайн среда. Използването на нови информационни източници (след 2015г.) в настоящия курс развиват когнитивния ви потенциал , което е предпоставка за осмисляне и аргументиране на практическите дейности, които извършват. Обучението цели формиране на знания и компетенции за същността и проявленията на Интернет комуникацията. Той дава солидна теоретична основа, чрез която курсистите могат да интерпретират съвременни процеси, свързани с Новите медии. Същевременно се обръща внимание на новите умения, които са необходими за адекватно справяне с променената комуникационна среда.

Сертификационният курс дава знания за криминологичното понятие и правната характеристика на престъпността. Разглежда се същността, теорията и принципите на системата за управление и контрол над престъпността. Целта на обучението е да ви запознаем с цялостната нормативна база, която регулира тази система и основните субекти. Специално внимание е отделено на понятието за престъпление и наказание. Разглежда се наказателноправната защита на основни заплахи за сигурността, Корупцията, и в частност корупцията по високите етажи, Организационната престъпност и трансграничната престъпност, особено трафикът на наркотици и трафикът на хора, Конвенционалната престъпност, Миграционният натиск и възприемането на страната ни като транзитна по пътя на мигрантите към развитите европейски държави създава условия за разрастване на престъпната дейност, свързана с незаконното превеждане на хора през границата и съпътстващите престъпления.
Накратко този курс има за цел да ви запознае с действащата в страната нормативна уредба за превенция и контрол над престъпността.

По време на обучението се получават знания: за основните организационни и технически изисквания, норми, правила и мероприятия за безопасен и здравословен труд; за трудовото законодателство, системата от стандарти по охрана на труда и техническа безопасност. Задачата на дисциплината е създаването на навици и умения в бъдещите специалисти за вземане на правилни, нормативно и технически мотивирани управленчески решения, съобразно общоприетите изисквания в областта на осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Основна цел на курса е да формира достатъчно задълбочени знания за безопасен и здравословен труд в областта на електронната, комуникационната и компютърната промишленост. Акцентува се върху начините за колективна и индивидуална защита и предотвратяване на всякакъв вид трудови злополуки.

Дистанционният курс “Уеб маркетинг на взаимовръзките” е разработен за хора с или без какъвто и да било опит в сферата на маркетинга. В програмата са включени най-новите теоретични схващания във връзка с промените, настъпили в маркетинга вследствие на дигиталната икономика, същността на концепцията “маркетинг на взаимовръзките”, съдържанието на понятието “лоялност” и “пожизнена стойност на клиента” като са представени и стратегиите за задържане на клиентите, управлението на ключови клиенти, както и възможните показатели, които формират маркетинговата отчетност. По време на обучението се разглеждат и най-важните подходи и методи за успешно прилагане на маркетинг на взаимовръзките чрез Интернет. Ще се запознаете и с функциите и предимствата на въвеждане на система за CRM (Customer Relationship Management) в компанията. След успешно приключване на курса, издаваме сертификат доказващ вашите знания и квалификация, както и удостоверение за преминат курс на обучение.
• Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 24 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.
• Част от темите, които обхваща курсът на обучение, са: CRM- системи и приложението им; Начини за използване на настоящите клиенти за изграждане на връзки на фирмата с техните приятели.; Изменения в условията на дигиталната икономика; Партньорските мрежи; Стратегии за задържане на клиенти връщането на такива; Конвенционални показатели; Ползи за фирмите от дългосрочни взаимовръзки с клиентите и ползи за бранда и много други.

businesswoman

Все повече компании внедряват различни класове бизнес софтуер и в резултат ERP браншът усеща нарастващ недостиг на кадри, които да се ангажират с продажбата на такива решения, управлението на проектите, интеграцията с наличните системи при клиентите, както и бъдещото развитие и поддръжка. Програмата дава възможност за реализация и кариера в един от най-проспериращите сектори.

Подготвяме Ви за бъдещето! На прага на бъдещето, когато се сливат и взаимодействат физическата, цифровата и биологичната сфера, интелектът вече се отделя от съзнанието, а изкуственият интелект се развива с шеметна скорост. В тази експоненциална динамика, човек трябва активно да развива ума, гъвкавостта и готовността си за промяна.

Искаш ли: Да изградиш солиден фундамент от знания и умения в сферата на дигиталния маркетинг; Да познаваш съвременните маркетингови концепции за онлайн маркетинг; Да разбираш психологията на онлайн потребителите и да можеш да анализираш поведението им; Да можеш да работиш с най-използваните приложения в онлайн маркетинга; Да имаш вътрешна увереност и да не се страхуваш да експериментираш? Избери този курс, ако желаеш нова посока в твоето кариерно развитие!

Липсата на достатъчни знания ни мотивира да създадем съвременно и отговарящо на световните стандарти обучение в областта на бизнеса, политиката и медийното пространство. Получавате знания и умения за работа в едни от най-необятните сфери, които има допир една с друга. След приключването на този курс ще получите ликвидна и смислена креативност и продуктивност, както и иновативно мислене отговарящо на нуждите на пазара.

Желаете да придобиете нови умения в областта на управлението на служителите, ресурсите и процесите в частни и публични бизнес структури?

Програмата акцентира върху управлението на служителите, ресурсите и процесите, по най-ефективния начин. Чрез комбинацията от икономика и психология вие ще научите как да организирате и управлявате частни и публични бизнес структури, да погледнете под повърхността и да разберете кое мотивира и въздейства на хората. Ще научите как човешкият фактор влияе върху начина, по който компанията функционира и се развива. След успешно приключване на курса, издаваме сертификат доказващ вашите знания и квалификация, както и удостоверение за преминат курс на обучение.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 18 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курсът на обучение, са: Бизнес психологията или психологията в бизнеса; Методи на психологическото познание; Бизнес психологията и ефективно управление; Ролята на стратегическото мислене и управлението на човешките ресурси; Социална отговорност и екологично мислене; Творческото мислене и предприемачество и още интересни такива.

ВАЖНО… Лекционният материал е поднесен на два езика – български и английски. Не се притеснявайте, материята се препокрива в много от уроците.

В съвременните условия на динамични промени за успеха на всяка организация съществена роля играе доброто управление на човешките и ресурси. Науката за управление на човешките ресурси разработва и предлага на практиката концепции, подходи и инструментариум, чието използване да допринесе за постигане на устойчиво конкурентно предимство на организациите и ползи за заетите в тях.

 Обучението е  предназначено за подготовката на специалисти в областта на управлението, администрацията, икономиката и комуникацията. Предмет на дисциплината са взаимоотношенията, взаимодействието и въздействието върху човешките ресурси за постигане целите на организацията чрез активизиране, развитие и ефективно използване на нейния трудов потенциал. За правилното разбиране и успешно усвояване от студентите на проблематиката в дисциплината е потърсено оптимално съчетание между теоретични знания и практически приложими техники.

          Предлаганият цикъл от модули и теми е разработен , в съответствие с утвърдения през последните години подход при структуриране на учебния материал по управление на човешките ресурси в страните с развита пазарна икономика. Темите са ориентирани към доказали своята ефективност знания и умения и са структурирани в логическа последователност. Онлайн програмата за сертифициране на човешките ресурси има за задача да променя мисленето на организациите и хората в голяма степен и да създава нова култура на сътрудничество и преследване на общи цели и посоки. 

Всички ние сме свидетели на природните катаклизми. Те са резултат от дейността на хората и затова всеки от нас може да съдейства за намаляване на ефекта от вредните въздействия. С този курс вие ще се запознаете с някои възможности за балансирано управление на трите основни аспекта на устойчивото развитие в организационна среда. Обучението по има за цел да покаже същността на принципите за устойчиво развитие и се усвояват умения за тяхното практическо приложение във всяка бизнес дейност. Разкрива се същността на чистото производство подходите за балансиране на икономическите, социални и екологични цели.

Интересна ли ви е PR сферата и по-точно темата за комуникациите в социалните мрежи и медии? Усвоете знания и умения за създаване на онлайн съдържание, поддържане на корпоративна репутация в мрежата и адекватна комуникация в социалните мрежи с този курс! 

Курсът разглежда същността на PR 2.0 и социалните мрежи: Facebook, LinkedIn и Twitter, както и основни онлайн комуникационни канали (медии). В детайли се представят основни характеристики и практическите подходи за използването на социалните медии в провеждането на онлайн комуникационни кампании. Курсистите усвояват инструментите за проучване и оценка на комуникационните дейности, които се използват в практиката.

В края на обучението ще:
– Познавате характеристиките на основните мрежи и медии;
– Създавате основни видове онлайн съдържание;
– Планирате кампания за социална медия.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 14 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курса на обучение са: Интернет като комуникационна среда; Подкаст и видеокаст; Блог; Корпоративен сайт; Измерване и оценка; Създаване на SEO съдържание, Работа във Фейсбук, Туитър и други социални мрежи и още.

Устойчивият туризъм е туризъм, който взима предвид настоящото и бъдещото си влияние над икономиката, обществото и околната среда и задоволява нуждите на посетителите, индустрията, природата и приемните общности. Устойчивият туризъм също трябва да поддържа високо ниво на задоволеност на туристите, да им предостави съдържателно преживяване, повишавайки информираността им относно проблеми свързани с устойчивостта и да ги приканва към устойчиви туристически практики.

Целта на курса е да създаде гъвкава платформа от знания и умения, които да служат на участниците в различни ситуации на предприемане и да ускори процеса. Ще натрупате необходимите знания, умения и опит в откриването и реализирането на новаторски идеи и възможности за практическото им приложение. Структуриране на типове иновации и приложението им в различни бизнеси. Осъзнаване на личностния потенциал и области за развитие с цел реализация на иновации и/или стартиране на бизнес.

businessman 3

Търсите развитие като ръководен кадър или мениджър? Искате да участвате в дейността на фирмата в стратегически аспект и да планирате и организирате дейността ѝ?

Ако имате интерес да се развивате професионално – като ръководен кадър в административната област, като мениджър на офис или във фирмен отдел, да участвате в дейността на фирмата в стратегически аспект, да планирате и организирате дейността й – както и още много функции и задачи – тогава този курс е съвсем подходящ за вас!

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 18 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курса на обучение са: Икономика на труда; Управление на човешките ресурси; Комуникацията и езикът на тялото; Маркетингови Комуникации; Управленски и организационни умения; Мениджмънт на предприятието; Комуникациите в икономическите организации и още други.

Академията с гордост смята, че с курса за брокери налагат правила и подпомагат развитието и прецизирането на услугите с имоти. От бизнеса за бизнеса – курсовете за брокери са с практическа насоченост и полагат основите на професията.

Брокер на недвижими имоти не е професия, към която трябва да се подхожда лековерно и несериозно, защото само добрият брокер може да разчита на доволни клиенти, препоръки и добри финансови резултати. Тази професия изисква знания в различни науки – икономика, архитектура, инженерство, психология, вътрешен дизайн и дори фотография. Освен това, разбира се, са необходими и личностни качества като търпение, позитивно и внимателно отношение към клиентите, и отговорност към поетите ангажименти.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 15 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курса на обучение са: Буквар на брокера; Застраховане на недвижимо имущество; Маркетинг на недвижимата собственост и комуникативни умения; Планиране и финансиране на иновациите; Ипотечно кредитиране; Кадастър и имотен регистър; Пазар на недвижими имоти; Разлика между недвижим имот и недвижима собственост и други.

Живеем във време на глобализация, където светът е немислим без обмена на стоки и услуги, а дейността на митническия и данъчния посредник е от фундаментално значение. Това е отговорна, перспективна и добре платена професия. Това е вашият курс ако имате амбицията да се занимавате професионално с данъчно и митническо посредничество и да бъдете максимално подготвени и ефективни в своята работа. Дейността на митническия и данъчен посредник е отговорна и изисква задълбочено познаване на законодателството, свързано с извършването на тази дейност, затова научете се да познавате и боравите с документацията, технологията и механизмите на митническите и данъчни операции, да познавате нормативната база и да я прилагате.

Обучаемият получава специализирана подготовка в областта на финансите, социалния и застрахователния мениджмънт, която дава възможност за реализация в сферата на застрахователно и социално дело. Конкретните цели на обучение се изразяват в изисквания за: Придобиване на бизнес-умения и социална компетентност; Вземане на управленски решения на ниво малка и средна фирма; Прилагане на съвременни компютърни офис-системи в областта на икономиката; Използва натрупаните знания в бъдещите си бизнес-контакти.

Кръговата икономика и управление на бизнеса
Това е реалност, към която трябва бързо да се адаптираме. Трябва да осъзнаем, че ресурсите ни са ограничени и в даден момент те просто няма да са налични. Имаме нужда от рязка промяна към принципите на кръговата икономика и модерно управление на бизнеса, които ефективно да използват ресурсите. Изграждането на кръгова икономика е важна стъпка към намирането на отговор на глобалните цели на устойчивото развитие и постигане на резултатите, очаквани в рамката на екологичната политика на ЕС. Няма бизнес или местна общност, които да не планират развитие, затова възприемането на модела на кръговата икономика е само въпрос на време. Бизнесът има нужда от знания и умения за новите професии в контекста на трансформацията от линейна към кръгова икономика.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 18 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курса на обучение са: Защо е необходима кръговата икономика; Разликата зелена и кръгова икономика; Глобалните проблеми в днешно време; Парадоксите на глобализацията; Околна среда и природни ресурси; Стратегии за устойчиво развитие; Екомониторинг; Финансово управление на фирмата и много други.

Счетоводство за всички! Курсът е подходящ и за хора без опит, но с желание да водят уверено счетоводство на предприятието и малките частни компании. Управлението на проекти пък е дисциплината на иницииране, планиране, изпълнение, контрол и затваряне на работата на екип за постигане на конкретни цели и отговаряне на конкретни критерии за успех.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 18 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курса на обучение са: Предмет, обект и метод на счетоводството; Балансовото обобщаване; Класификация на счетоводните сметки; Документация по проекти – изготвяне; счетоводно отражение в ГФО и ГДД; Контролингът като система за управление на предприятието; Мониторинг и контрол на проекти и много други.

Програмата на е насочена към всеки, който има желание и мотивация да изгради успешна кариера в сферата на финансовият маркетинг или да развива свои собствени проекти и бизнес. Могат да се включат както напълно начинаещи, така и средно напреднали специалисти в сферата. Всеки курсист ще може да научи нови, или да надгради знанията си за ключови маркетинг концепции, като сам ще се убеди в приложимостта им в сферата на финансите.

Ако сте готови да поемете нов икономически курс, попаднали сте на правилното място!

Обучението поставя въпросите за новия глобален икономически ред; за организациите, управляващи международната търговска, валутна и финансова системи; за ролята и мястото на националната държава в глобализиращия се свят с все по-нарастваща сила на ТНК; за засилващото се неравенство между и вътре в страните; за това как да постигнем устойчив икономически растеж, който води до развитие, за да може съвременната глобализация да доведе до по-добър живот както за повече хора от настоящото поколение, така и за бъдещите поколения.
Курсът се състои от слайдове и модули с разработени 18 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.
Част от темите, които обхваща курсът на обучение, са: Новият глобален икономически ред; Международна политикономия; Международна валутна система; Националната държава и Транснационалните корпорации; Управление на глобалната икономика; Международно координиране на макроикономическата политика; Международна финансова и икономическа криза и други интересни.

Онлайн обучението дава знания за една от най-важните области на международните отношения – системата на международните икономически връзки, сложните трансформационни процеси, които протичат в тази сфера в условията на регионализация и глобализация. Теоретическите и практически проблеми на международните икономически отношения се разглеждат в аспектите на съвременните тенденции на виртуализация на световната икономика и финанси, навлизане на човечеството в информационно-комуникационната епоха. Особено внимание се отделя на връзката между геополитика и геоикономика и отражението им върху развитието на съвременните международни икономически отношения. Специален акцент са новите явления като криминализацията и етнизацията на международните икономически отношения, нарастващата роля на международната миграция.

Академията ви дава възможност да научите фундаментални и приложни знания за историята на възникване и развитие на борсите, видовете съвременни борсови площадки и още много полезни знания, свързани с борсовите операции!

Обучението дава фундаментални и приложни знания за историята на възникване и развитие на борсите, видовете съвременни борсови площадки, листинга и делистинга на борсите, измерителите на борсовата активност, борсово търгуваните фондове, международния борсов рейтинг по пазарна капитализация и борсов листинг.
Акцент се поставя на разглеждането на борсовите иновации на
американската борсова система, лондонската борсова група, немската борсова група, азиатските фондови борси и криптовалутните борси. По време на обучението ще успеете да научите за спецификите на финансово-икономическия аспект, свързан с както с изучаването на борсовото дело, така и интердисциплинарен характер.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 17 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt и аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курса на обучение са: Борсите; Борсата като финансова институция; Какво представляват акциите; Борсово дело; Фактология на фондовата борса; CME GROUP Inc.; Криптовалути и крипто борси; Топ-20 Световни фондови борси по листинг на акции и други.

Обучението в курс съдържа 13 теми, които са самостоятелно обособени и целят да се въведат курсистите в основни за материята на маркетинга понятия и теоретични постановки..Материята на макетинга е интересна, приятна, много полезна и силно необходима в съвременните условия. Настоящият курс не претендира да изчерпи всички аспекти на маркетинговата дейност, а по-скоро да предложи своеобразно въведение в основите на маркетинга и неговото приложение в дейността на организацията.

Обучението в този курс ще ви даде следните умения:

 • Да използвате ефективно инструментариума и методите, разработени за анализ на проблемите на управление на качеството;
 • Да разработвате, внедрявате и поддържате системи за управление в съответствие с международни стандарти;
 • Да осъществявате одити на системи за управление в дадена фирма или производство;
  Знанията и уменията по Системи от стандарти в международния бизнес са необходими за подготовката най-вече на специалистите по международни икономически отношения.
ladyboss

Най-добрият изход от преговорите е когато и двете страни са доволни от резултатите и поетите ангажименти. Доста често обаче неподготвените добре за преговори се стремят да „изработят“ другата страна и това обикновено проваля преговорите, а загубите обикновено са и за двете страни. Как да постигнете ситуация, в която и Вие и Вашите партньори да бъдете удовлетворени ще научите на обучението „Водене на ефективни преговори“.

Блокчейн е една от най-значимите за развитието на света технологии, която стана разпознаваема за широката аудитория най-вече около навлизането на криптовалутите. Ограмотете се и в тази сфера – с ваучер за предложението на Aкадемията!

Сертификационната програма е с бизнес насоченост да създава специалисти в актуалната и перспективна област на внедряването, консултирането, продажбата и стратегическото управление на блокчейн – една от най-значимите за развитието на света технологии, която стана разпознаваема за широката аудитория най-вече около навлизането на криптовалутите.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 15 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курса на обучение са: Криптокакво; Търговия с криптовалути; Биткойн; Кога да купим Биткойн?; Трейдър; Какво ли се случва с бизнесът и бъдещето след блокчейна; Иновации в днешно време; Сега да се запознаем и с Форекс и други.

Искате да подобрите уменията си за правилно устно или писмено изказване, съобразено и с изискванията на речевия етикет?

Курсът представя основните понятия в речевата комуникация – речева ситуация, речев акт, адресант, адресат, референт. Разглежда принципите на кооперацията и на вежливостта в комуникативния кодекс, характеризира развитието на речта у детето, както и речевите особености според пола и националната принадлежност. Обръща внимание на комуникативния статус на изказването (съобщителни, въпросителни, подбудителни, желателни изказвания). Анализира писмената и устната комуникация, слушането като активен процес.

Целта на курса е да даде на курсистите както теоретични знания, така и практически умения за създаване на комуникативно правилно устно или писмено изказване, съобразено и с изискванията на речевия етикет.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 27 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс.

Част от темите, които обхваща курсът на обучение, са: Структура на речевата комуникация; Адресант. Идентификация на речевия акт; Писмената комуникация; Подбудителни изказвания; Развитие на речта у детето; Как да влияем на хората чрез речта си и други. След успешно приключване на курса, издаваме сертификат доказващ вашите знания и квалификация, както и удостоверение за преминат курс на обучение.

Дистанционният курс има за цел да даде системни знания на съвременно ниво за основни проблеми на приложението на маркетинга в инвестиционната дейност и международните аспекти на инвестиционната маркетингова политика. В цикъла лекции са включени теми, които изучават теоретични и приложни задачи при разработването на инвестиционни концепции, стратегии и политики.

Способността за ефективна комуникация е едно от най-важните от всички житейски умения. Комуникацията дава възможност да се предава информация между отделни хора или групи от хора, това е умението да се представи информация, от една страна и да се разбере предоставена информация, от друга. Наред с това ефективната комуникация включва и умението за разбиране на условията и ограниченията в комуникационната ситуация и адаптиране на собственото поведение с цел да се постигнат целите на участващите в комуникацията субекти. Умелият комуникатор e eфективен във всички елементи на комуникацията – от ясното и разбираемо изпращане на своето послание до разбирането и приемането на посланието на друг човек като ползва ефективно всички канали на общуване – присъствени и неприсъствени, писмени и устни, вербални и невербални. Умението за успешна комуникация допринася за умело разчитане на комуникационната ситуация и адаптиране на поведението с цел постигане на конкретни комуникационни цели чрез анализ на получените послания и активно изразяване на собствената позиция при спазване на правилата за ефективна комуникация.

“Интелектуална собственост” обхваща тематиката за защита на интелектуалната собственост- лична и корпоративна. Предлаганият курс разяснява в съкратен обем творческите процеси на иновациите, на разработването на нови продукти, услуги и решения т.е. нова интелектуална собственост в условията на конкуренция и съперничество. Ще се запознаете с прилагането и използването на технологиите, методите и средствата за създаване, реализация, законосъобразна защита и приложение на интелектуалната собственост като продукт на ефективния мисловен творчески процес.

Ако ви е интересна правораздавателната дейност, с този курс от Академията ще получите основни знания в тази област!

Изучаването на криминалистиката води до получаване на основни знания, които намират приложение във всички области на правораздавателната дейност: в досъдебната фаза на наказателния процес във връзка с откриването, запазването, изземането и изследването на съдебните доказателства, разпита на обвиняемите и свидетелите, а също и в правилната организация на разследването; в съдебното производство по наказателни дела във връзка с разпита на подсъдимите, свидетелите и вещите лица, назначаването на съдебни експертизи и оценката на резултатите от огледа, разпознаването и следствения експеримент; в гражданското производство във връзка с подготовката и провеждането на разпита на свидетели и оценката на техните показания, назначаването на криминалистични експертизи.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 24 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио- и видеоматериали и допълнителен модул с полезна информация.

Част от темите, които обхваща курсът на обучение, са:
• Възникване на криминалистиката;
• Начин на извършване на престъпление;
• Криминалистична идентификация – видове, обекти, признаци;
• Криминалистични средства за откриване, фиксиране, изземване, изследване и оценка;
• Криминалистична фотография;
• Следи от човешкото тяло и микроследи и още интересни по темата.

През последните години стресът е често срещане явление в ежедневието при повечето хора. Ако е твърде продължителен, той може да доведе до нарушения в психическото състояние и да отключи редица болести. Затова контролът върху стреса е изключително важен.
Ако искате да усвоите техниките за справяне със стреса и да помогнете на други хора в това отношение, то това обучение е отличен избор. В курса се засягат всички важни теми – стрес и адаптация; мониторинг на стреса; синдром на емоционалното изгаряне и още интересни такива.

Курсът на обучение “Организационно поведение” има за цел да Ви запознае с основните характеристики на поведението на човека и човешките общности в организацията, както и да предостави практически полезни съвети за поведенчески анализ и основни подходи, методи и средства за въздействие върху индивидуалното и груповото трудово поведение. Обучението е насочено към задълбочаване на познанията и уменията в областта на функцията “управление на персонала” и всички функции, свързани с поведението на личността и умението за самоконтрол. Ще формираш знания за това как функционира и се развива организацията като социална система, в т.ч. и на отношенията между хората в процеса на труда при конкретна окръжаваща среда.

В съвременното информационно общество медиите са навсякъде, където има бизнес, а за да се гради успешен бизнес, е необходима добра медийна комуникация, т.е. общуването с медиите се възприема като инвестиция в търсенето, създаването, поддържането и задържането на клиентите със средствата на публичната комуникация, осъществявана главно чрез преса, радио и телевизия. Планирането и реализирането на медийна стратегия цели публичност, а благодарение на овладените и адекватно реализирани тактики за общуване с медиите тази публичност се превръща в успешно работещ за компанията инструмент, чрез който тя по-добре работи за своите публики.
Цел на курса е да даде възможност за формиране на умения за: общуване с журналисти; изработване на ключови въпроси в посланията към медиите; писане и редактиране на различни видове послания за пресата; даване на интервю за преса, радио и телевизия; реагиране при възникнала критична ситуация с някоя медия; подготовка и провеждане на пресконференция, презентация.

Желаете да придобиете нови умения в сферата на електронната търговия, да разкриете интересни възможности за планиране и развиване онлайн бизнес? Академията има точното предложение за вас!

Електронната търговия се развива с бурни темпове. В курса по eлектронна търговия (E-commerce) ще научите как да планирате, анализирате и развивате онлайн бизнес. Сред темите са: като акцент на обучението ще попаднат дори и най-дребните детайли на дизайна, ползваемостта, маркетинга и рекламата. Ще получите солидни знания за създаването, менажирането и развитието на онлайн бизнес, независимо дали той се занимава с продажба на продукти или услуги.
По време на това обучение ще преминете през целия процес от валидиране на идея, през вкарването ѝ в подходящ бизнес модел и изграждане на умения за продажба, както и опознаване на основните технически средства за достигане до потенциални клиенти.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 21 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курса на обучение са: Термини в електронната търговия; Изграждане и поддръжка на уеб сайт, лесно или трудно начинание???; Социалните мрежи и маркетинг; Електронна търговия чрез FOREX; Моделът “Грижа за клиента”; Базови архитектурни елементи; Бизнес сайта и стратегии за привличане на нови клиенти; Глобални аспекти на електронната търговия и други интересни.

Маркетинговото проучване е нужно за събирането и обработката на информация за подготовка на управленски решения, както и за прогнози, концепции и планови програми. Ще научите каква е целта на едно маркетингово проучване, опитвайки се да получите отговор на пет основни въпроса: Кой? Какво? Къде? Кога? Как?
След успешно приключване на курса, издаваме сертификат доказващ вашите знания и квалификация, както и удостоверение за преминат курс на обучение.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 1 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курса на обучение са: Процес на маркетинговото проучване; Периодични пазарни изследвания; Позиционни изследвания; Изследване на нови продукти; Комуникационни и медийни изследвания и други.

Този курс е за всички търговци или собственици на бизнес, които искат ясна, точна и подредена методология за успешни продажби, която да могат да приложат веднага в своята работа и да видят реални резултати. По време на обучението ще разкриете тайната как най-добрите търговци се научават да виждат през очите на своите клиенти.

По-добрите търговци продават повече. И всеки търговец може да стане по-добър търговец, стига да знае как. Онлайн курсът “Успешни бизнес продажби” води до незабавни резултати като помага на всеки търговец да продава по-добре и повече. Обучението е предназначено за всички занимаващи се с продажби – без значение дали продавате отскоро или вече имате професионален опит в продажбите. Ако искате да овладеете практическият процес на продажбата и да повишите нивото си на компетентност, то това обучение е точно за Вас.

Този курс ни въвежда в теорията и практиката на един от основните елементи на маркетинговия микс – комуникационната политика. Маркетинговите комуникации са не само най-видимият и широко дискутиран инструмент на маркетинг микса, с голямо въздействие върху обществото и бизнеса, но и един от най-увлекателните и предизвикателни.. Поставя се акцент върху интегрирането на промоционните инструменти: реклама, насърчаване на продажбите, връзки с обществеността, лични продажби за постигане на максимално въздействие и резултати.
Курсът предоставя необходима информация за всеки, който иска да се развива професионално в областта на маркетинга и маркетинговите комуникации.

Дистанционният курс предоставя знания за логистиката като теория и практика и като източник на конкурентно предимство на фирмите. Специално внимание е отделено на организацията и управлението на отделните фази на логистичния процес във фирмата – снабдяване, операции и особено на стратегиите и политиките в областта на дистрибуцията.
Курсът ще създаде у вас умения за анализиране, оценяване и вземане на управленски решения, свързани с придвижване на продуктите през всички фази на логистичния процес.

В икономическата наука стандартният модел на поведение е този на съвършено рационалния, егоистичен индивид, който се стреми да максимизира очакваната полезност, притежава пълна информация и неограничени когнитивни способности. Поведенческата икономика интегрира най-новите теории и хипотези в икономическата мисъл с последните постижения на когнитивната психология, социалната психология, социологията и неврологията. Тя се занимава не само с това какъв избор правят хората, но и защо го правят и какви процеси определят техните съждения, оценки, решения и действия. Ще се научите да вземате икономически решения, които да водят до възникване на политическата доктрина на либертарианския патернализъм или накратко казано, ще използвате социални, когнитивни и емоционални фактори в разбирането на икономическите решения.

Едно от най-значителните явления в съвременната световна икономика е бързото развитие на услугите. Услугите днес не се считат за периферна дейност, а по-скоро за интегрална част на обществото. Те са център на действащата здрава икономика. Професионалното управление на услуги е нова степен в еволюцията на икономиката, при която преживяванията създават добавена стойност чрез ангажирането и свързването с потребителя на услугата по един личен и запомнящ се начин, ако желаете да бъдете част от всичко това, то този курс е подходящ за вас.

businessman
businessman

Искаш да се развиваш в сферата на маркетинга и да придобиеш умения в позиционирането на продукт и бранд на пазара? Академията отново е насреща!

Този курс ще ви запознае с модерния бранд и неговия мениджмънт в интегрираните маркетингови комуникации, рекламата, дизайна, творческия процес; ще придобиете знания и умения, които да ви помогнат във вашата професионална реализация като успешни бранд мениджъри или като професионалисти в много области, за които успешният бранд е и ще бъде винаги от значение. Специален акцент в програмата е поставен на комплексното решаване на проблемите в бранд мениджмънта от гледна точка на интегрираните маркетингови комуникации, предизвикателствата на пазара в комуникационната ос проблем-решение и способността за управление на бранда индивидуално и в различни екипи според техните компетенции и умения.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 18 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курса на обучение са: Дигитален бранд и интернет маркетинг; Брандът и анализ на продукта; Икономиката и рекламата; Маркетингови изследвания; Процес на маркетинговото проучване; Проучване и планиране в рекламата; Насърчаване на продажбите чрез ефективни кампании.

Програмата е предназначена за всички, които имат желание да се развиват не само като успешни специалисти по застраховане, но и като ефективни риск мениджъри. В сърцевината на застрахователния бизнес стои правилната оценка и управление на рисковете. Затова компетенциите в тази област са изключително важни. Ще замените традицонният поглед с модерен върху рисковете в застрахователните дружества.

Туризмът в България е един от най-важните и най-развитите отрасли в страната. През последните години се наблюдава значително увеличение на чужденците, които избират България като най-желана туристическа дестинация. С разрастването на туристическия бизнес идва и нуждата от все повече и повече квалифицирани кадри в тази насока. Ако имате желание да се развивате професионално в сферата на туризма, притежавате добри комуникативни и организационни умения, и обичате да съчетавате полезното с приятното, този курс е подходящ точно за Вас!

В този сертификационен курс ще се запознаете с най-добрите и доказано работещи бизнес инструменти.Целта ни е да дадем нужните знания и умения на участниците, които да повишат ефективността им и да помогнат при справянето със съвременните предизвикателства на бизнес средата. Да се придобият компетенции и утвърдят работещи модели за справяне с конфликти, според вида им, участници и роли в него. Този курс ще ви помогне при формирането на правилна стратегии за провеждане на ефективни преговори. Основна цел на обучението е овладяването на различни инструменти за справяне с предизвикателствата на преговорния процес и избягването на конфликти.

Защо да изучавам „Мениджмънт на екскурзоводството и туристическата анимация“? Програмата подготвя мениджъри в екскурзоводството и туристическата анимация, туроператорската дейност, туристическите информационни центрове, музеите, за работа със специални събития и индивидуални туристи. Програмата дава знания за културните наследства и местата на тяхното представяне и управление, за проектиране, организиране и реализиране на туристически маршрут, на туристическа анимация, за създаване, предлагане и въвеждане в практиката на екскурзоводски беседи, за правната и нормативната регламентация в туризма.

Искате да подобрите уменията си в областта на риск мениджмънта и управлението му? 

Курсът е съобразен с изискванията и нуждите на пазара на труда. Курсистите и специалисти в тази област ще надградят своите познания в областта на риск мениджмънта и управлението му, което ще им помогне да се ориентират по-добре в динамичната и силно регулирана среда на финансовите пазари. Ще знаете как се използват системите за подпомагане на вземането на решения, управлението на риска и основните научни данни.

Курсът се състои от слайдове и модули с разработени 20 лекции под формата на Word и PDF файлове, интерактивни презентации PPT, аудио- и видеоматериали, както и допълнителен модул с полезна информация извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курсът на обучение, са:
• Изкуство на преговорите;
• Какво е риск и контрол;
• Как да управляваме рисковете;
• Идентификация на риска;
• Принципен модел на управление на риска;
• Финансови инструменти и риска към тях;
• Рискове и предизвикателства пред финансовите пазари за световния бизнес.

След успешно приключване на курса, издаваме сертификат доказващ вашите знания и квалификация, както и удостоверение за преминат курс на обучение.

За тези, които искат да направят следващата стъпка в кариерата си като спортен мениджър или да инвестират в него, но все пак трябва да бъдат близо до дома си, направихме за тях този онлайн курс. Във време, в което спортът все повече се превръща в бизнес, спортните организации имат нужда от подготвени хора, които да управляват дейността им съобразно съвременните изисквания, ако искат да имат успехи, а вие ще отговорите на нуждите им най-отговорно.

Стратегическото управление е от решаващо значение за всяка компания. То се фокусира върху изграждането на ясна бизнес визия, поставяне на дългосрочни цели и постигането им. Вземането на правилните решения гарантира успешно стратегическо управление във всяка организация.

Работите като финансов мениджър или искате да се развивате като такъв?

Управлението на финанси се свързва с дейности по планиране, насочване, мониторинг, организация и контрол на финансовите ресурси на дадена компания. В този смисъл ролята на финансовия мениджър е една от най-важните. Неговите анализи и стратегически планове стоят в основата на процеса по вземане на най-добрите решения. Искате ли да разберете как финансовите решения оказват влияние върху стойността на една компания и да придобиете умения, с които да заемете ключова роля в управленска структура? Този курс ще успее да отговори на всички Ваши въпроси и ще ви помогне да изградите себе си като добър финансов мениджър.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 20 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курса на обучение са: Финансово планиране; Нов публичен мениджмънт; Контролът като функция на мениджмънта; Финансови опции и анализ; Външно финансиране; Фючърсите; Риск и доходи на финансовият мениджмънт; Валутен съюз и валути и други интересни.

Сертифицираният курс има за цел да даде знания и компетентности относно същността и спецификата на маркетинга в туризма – структура и характеристики на туристическия продукт, сегментирането на тур. пазар, позиционионирането на туристическия продукт, както и маркетинговите комуникации и дистрибуционните канали в туризма. Курсът осигурява знания и за особеностите на маркетинга на туристическа дестинация, както и относно съвременните тенденции в Интернет маркетинга и хотелските резервационни системи. Завършилите успешно обучението ще имат висока степен на готовност за работа в реалната макро- и микросреда на туристическата фирма.

Част от темите, които обхваща курсът на обучение, са: Маркетингова микросреда, концепции за маркетинг микса; Таргет маркетинг; Потребителско поведение и продуктова политика; Маркетингов микс в Туризма; Туристически пазар; Показатели за анализ на конкуренцията в туризма; Сегментация на туристическия пазар; Структура на туристическия продукт; Модул на обучение свързан с маркетинговата комуникация в туризма, както и такъв за маркетинг чрез социалните мрежи.

Дистанционният курс е теоретико-приложна дисциплина с практическа насоченост, която има за цел да ви запознае с основите на туристическата дейност, същността на туризма, неговото историческо развитие, ролята и значението му. По-специално курсът акцентира внимание върху същността на туризма, неговото историческо развитие, ролята и значението му. Специално внимание е отделено на туристическото потребление, туристическото място, туристическите предприятия, туристическия продукт, дълготрайните активи в туризма и човешките ресурси.

Обучението има за цел да запознае курсистите в Академията с управлението и организацията на туроператорската и турагентска дейност и по-конкретно със същността на туристическите агенции, видовете туристически агенции, спецификата на планиране, подготовка и разработване на туристически пакети, ценообразуването и тенденциите на развитие на туристическите пазари.

Курсът на обучение обхваща съвременните концепции в областта на иновациите и инвестициите и извежда дискусионните моменти за предпоставките за появата и реализацията им. Ориентиран е към стимулиране придобиването на знания и умения за ролята на човешкия фактор и предприемачеството като феномен за генерирането на иновациите и инвестициите, така и към подходите в анализа на ресурсната обезпеченост, риска и инструментите за влиянието на количествените и качествени фактори върху успеха на бизнеса.
Ако имате желание да развиете умения в анализ и управление на тези процеси, то тогава това обучение е за вас.

Сертификацинният курс обхваща основен раздел от административната наука – публичната администрация. Обучението e интердисциплинарано и разглежда въпроси от различни области – политически, правни, управленски, социологически, бюрократични. То въвежда изучаването и анализирането на основни положения, понятия и принципи на административната теория и на държавната администрация, в тясна връзка с политически дисциплини и публичноправни науки. Едно важно предимство на провеждане на оналайн обучението, е че нашите курсисти ще могат да кандидатстват за изпълнение на кариери по целия свят. Позициите могат да бъдат намерени и в частния сектор с обществеността, а и като специализирано обучение може да помогне да се гарантира, че завършилите остават в търсенето в своите професии. Този курс по публична администрация може да отвори много врати за висшисти.

communication

Желаете да придобиете умения в експерименталната психология? С новия курс на Академията ще имате възможност да надникнете в тази сфера и да научите повече за методологията на емпиричните психологични изследвания!

Съдържанието на курса обхваща теми от методологията на емпиричните психологични изследвания, като акцентът е поставен върху експеримента – основен метод за верификация на изследователските хипотези в контекста на различните психологични теории. Обсъдени са различни аспекти на дизайна, организацията и реализацията на експерименти, както и проблемите с вътрешната и външна валидност. Разгледани са и други изследователски стратегии и методи, включително корелационните и квазиексперименталните изследвания, наблюдението, самонаблюдението и интервюто.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 19 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио- и видеоматериали и допълнителен модул с полезна информация извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курса на обучение, са:
• Методи на психологическото познание;
• Съвременни подходи и перспективи на психологията;
• Науката психология;
• Възникване и развитие на експерименталната психология;
• Експерименти с едно изследвано лице;
• Етичен кодекс и принципи;
• Научен доклад.

Проявявате интерес към психологията? С предложението на Академията ще имате възможност да обогатите познанията си!

Бихте искали да се запознаете с психичната структура и психичното функциониране на личността; ролята и мястото на клиничния психолог и неговото професионално формиране; клиничната психологична оценка на личността – възможности и ограничения; как се прави оценка на личността? Тогава този дистанционен курс е подходящ за вас!

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 26 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курса на обучение са: Позитивна психология; Емоционалната интелигентност и необходимостта от нея; Съвременни подходи и перспективи на психологията; Примерно диагностично интервю и Структура на психичното функциониране; Категорията “личност” в психологията. Теорията за личността същност и основни аспекти.; Видове налудности и тематично аперцелтивен тест; CAT и MMPI психометричен тест и други.

Желаете да придобиете нови умения в областта на управлението на служителите, ресурсите и процесите в частни и публични бизнес структури? Академията има точното предложение за вас!

Програмата акцентира върху управлението на служителите, ресурсите и процесите, по най-ефективния начин. Чрез комбинацията от икономика и психология вие ще научите как да организирате и управлявате частни и публични бизнес структури, да погледнете под повърхността и да разберете кое мотивира и въздейства на хората. Ще научите как човешкият фактор влияе върху начина, по който компанията функционира и се развива. След успешно приключване на курса, издаваме сертификат доказващ вашите знания и квалификация, както и удостоверение за преминат курс на обучение.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 18 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курсът на обучение, са: Бизнес психологията или психологията в бизнеса; Методи на психологическото познание; Бизнес психологията и ефективно управление; Ролята на стратегическото мислене и управлението на човешките ресурси; Социална отговорност и екологично мислене; Творческото мислене и предприемачество и още интересни такива.

Искате да придобиете знания и компетенции за упражняване на сложната и отговорна професия на училищния психолог?Академията е насреща с точното предложение!

Той включва запознаване на обучаващите се с основните проблеми, които трябва да решава психологът в училище, със спецификата на неговите задачи, с неговото място в сложните отношения на взаимодействия с ръководство, учителски колектив, ученици и родители. Обръща се внимание на използването на различни диагностични и изследователски методи и се дискутира етиката на психологическите изследвания в училище. Дистанционният курс има за цел, освен това, да запознае курсиста с основните школи в консултирането, както и усвояване на различни методи и подходи на училищното консултиране. Разделен е в два модула – подготвителен по обща психология и втори модул – училищна психология.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 24 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курса на обучение са: Оценка на личността; Езика на тялото; Трудности в процеса на педагогическото общуване; Очакванията към психолога и консултирането в училище; Школи в консултирането; Конфликти в училище и стратегии за решаването им; Методи за справяне с агресивността и насилието; Професионално ориентиране и други.

Обучението дава знания за предмета, изследователските методи и практическите приложения на “Психология на здравето” като нова академична и професионална област. Изучават се здравето, болестта, здравните грижи в тяхната многоаспектна обусловеност от социо-културни, икономически, екологични и психологически фактори. Представени са основните теоретични подходи и изследователски методи. В макро-социален план се обръща внимание на социално-статусните, джендър и етническите диференциации на нагласите към здраве и здравните поведения. В отделни теми са разгледани основните рискови фактори, които водят до заболеваемост и смъртност в индустриалните общества: стрес, нездравословни хранителни навици, свръхконсумация на алкохол, интензивно тютюнопушене, рискови сексуални поведения. Специално внимание се обръща на темата за стреса, стратегии за справяне и управление на стреса за подобряване на здравето и качеството на живота като са разгледани и поведенчески интервенции за копиране на стреса. В курса са застъпени също така темите за програми за промоция на здраве, превенция на болести и стилове на комуникация лекар-пациент, както и ролята на медиите и медийните кампании за промяна на здравното поведение.

Курсът се състои от слайдове и модули, с разработени 17 лекции под формата на word и pdf, интерактивни презентации ppt, аудио и видео материали плюс допълнителен модул с полезна информация, извън задължителните теми.

Част от темите, които обхваща курса на обучение са: Теории за психично здравата личност. Психология на растежа.; Здравна психология и позитивна психология; Здравето в кроскултурен аспект; Стрес. Модели за обяснение на стреса.; Хранене и хранителни навици., Репродуктивно и сексуално образование и рисково поведение; Медиите и медийните кампании като интервенции за промяна на здравното поведение и други.

Дистанционният курс представя базови знания за същността, значението, развитието и проблематиката на психолингвистиката като гранична, междинна научна дисциплина, възникнала на границата между лингвистиката и психологията; за основните психолингвистични понятия и методи; за съотношението между единиците на езика и механизмите и формите на осъществяване на речевата дейност.

Акцентира се върху класически и модерни теории, свързани с онтогенезиса на психолингвистиката, с патолингвистични, етнопсихолингвистични и рефлексивни проблеми. Особено внимание се отделя на експерименталната психология и на методите за психолингвистична диагностика на свързаната реч; на саморефлексията за мисловните механизми и речевото поведение. 

 

Този курс има за задача да запознае студентите как психолингвистиката изучава езика; кои са психологическите механизми, осигуряващи употребата на езика; как се реализират психолингвистичните изследвания. По-конкретно, студентите трябва:

 • да овладеят основни психолингвистични понятия, идеи, теории;
 • да анализират съотношенията език – реч; език – мислене; език – памет; език – общуване;
 • да познават провеждат експерименти за психолингвистична диагностика и анализ на комуникативно-речево поведение.

В достъпен за курсистите вид са представени най – важните понятия и съвременните концепции за онтогенетичното психическо развитие. Особено внимание е отделено на критериите за психическото развитие и произтичащите от това разнообразни периодизации. Представени са автори като З. Фройд, Ж. Пиаже, А. Валон,  Л. С. Виготски, Д. Б. Елконин и др., които са оставили ярка следа в разработването на проблемите на детската психология. Разгледани са детайлно възрастовите особености и прояви на психичните процеси и явления, възрастовите възможности за усвояване на знания. Проследени са етапите в развитието на личността и специфичните личностни прояви за всeки етап от детството и юношеството.

Чрез този курс  ще допълните и разширите знанията си за психичните феномени и ще изградите адекватна, научно обоснована представа за спецификата на психичните проявления във всеки етап от психическото развитие в детството и юношеството.
Желателно е да имате познания в областта на психологията!

Курсът по Медицинска психология и консултиране” предоставя възможност за  придобиване на знания и компетенции, съответстващи на съвременните разбирания за био-психо-социалния модел в медицината. Обучението предлага базисни знания по психология, изучава се разбирането за норма в психологията, също така понятията като стрес и тревожност. Една от основните ни задачи е да придобиете знания и умения за комуникации в психологическата практика.
Целта на обучението е усвояване на психологични знания и умения за прилагане на холистичният подход при организиране на медицинска помощ в съответствие със съвременните европейски стандарти за здравно обслужване. Придобитата психологична подготовка ще Ви позволи да развиете своята социално психологична компетентност за общуване с пациенти, работа в екип и провеждане на ментални грижи.
Какво ще направим в този курс:
1. Ще Ви запознаем с основните психологични школи и техните виждания за развитието на психиката, както в норма така при патология; 

2. Ще се запознаете с особеностите в психологията на болния и поведението му по време на боледуване, които ще съдействат за по-доброто разбиране на пациента и определяне на подходящи подходи в организирането и провеждането на медицинска помощ;

3. Ще се запознаете със основните източници на стрес в медицинската практика и методите за редукция на професионалния стрес;
4. Ще разберете какво е мястото и ролята на психолога в болничната среда.

Аутизмът е разстройство на социалното развитие, поведението и способността на общуване, вследствие на засягането на мозъка. Освен социалното поведение, засегнати са речта и езика. Ще ви запознаем точно с това/

В курса е включен още и акцент върху няколко поведенчески разстройства: разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, тревожност и страхови състояния при децата и разстройство на привързаността, като отново се търси интерпретация на наблюдаваните клинични знаци отвъд психиатричната диагностична класификация.

Самият курс  едно „въведение“ в тази сериозна проблематика и всеки ще намери своя път за професионално  формиране и развитие.

communication

Цени започващи от

лева139
лева 49
99
до 31.03.2022
 • според избрания курс
 • според времетраене
 • допълнителни отстъпка за групи и фирмени обучения
hot

ЧЕСТО ОТГОВАРЯМЕ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ