Европейски формуляр U1: Прехвърляне на обезщетение за безработица

Европейски формуляр U1: Прехвърляне на обезщетение за безработица

Европейски формуляр U1: Прехвърляне на обезщетение за безработица

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашия европейски формуляр U1, както и относно прехвърляне на обезщетение за безработица. Също така какво е най-важното за получаване на обезщетение за безработица от чужбина и прехвърляне на обезщетение за безработица в България?

Удостовение за периоди на осигуряване и заетост
Формулярът U1 удостоверява периоди на осигуряване и заетост, както и самостоятелна заетост в друга държава от ЕС. Te ще бъдат взети предвид за отпускането на обезщетения за безработица и не само. Преносимият европейски формуляр U1 е стандартизиран документ. Той е едноезичен – издаден на официалния език на всяка държава-членка на Европейския съюз, и е с точно определена форма и съдържание, поради което не се нуждае от превод, заверка и/или легализация. Обхватът на обезщетенията, които се регламентират от системата за координация на националните осигурителни системи в ЕС, е посочен в разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Регламент (ЕО) №883/2004.
Използване на европейски формуляр U1 за получаване на обезщетение за безработица от чужбина, както и за прехвърляне на обезщетение за безработица в България
Ако останете без работа, след като сте работили в държавата, където сте се преместили, и подадете искане за обезщетение за безработица там, данните от формуляра U1 може да са необходими за установяване на Вашето право на обезщетение за безработица. Същото важи и ако подадете искане за обезщетение за безработица във Вашата държава по пребиваване, след като сте работили в друга държава. Следователно, когато подавате искане за обезщетение за безработица при такива обстоятелства, може да се наложи да предоставите на службата по заетостта Вашия формуляр U1 при подаване на Вашето искане.

От 1 май 2010 г. за България и другите държави-членки на ЕС, Швейцария и Норвегия са в сила Регламент (ЕО) № 883/2004 за прилагане на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване на процедурата за прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004.

Специални правила за схеми за самостоятелно заети лица

Когато се премествате в друга държава от ЕС, се препоръчва да се свържете с компетентната осигурителна институция. Чрез нея ще получите точна информация, винаги когато Ви е необходима, тъй като не всички държави от ЕС имат специална схема за самостоятелно заети лица.

Пример
Ако работите в Германия и сте останал без работа след 10 месеца, няма да може да придобиете право на обезщетение за безработица в Германия от Agentur fur Arbeit, защото в Германия за получаване на обезщетение за безработица се изисква да имате трудова заетост в Германия през последните 12 месеца . В същото време, ако предоставите на Agentur fur Arbeit формуляр PDU1 за предишни периоди на заетост от друга държава преди да се преместите в Германия, те ще бъдат взети под внимание и Вие ще придобиете право на обезщетение за безработица в Германия. Затова, ако живеете в България и смятате да се преместите в Германия или друга държава от ЕС, за да работите ще бъде от ваша полза да заявите издаване на европейски формуляр U1 случай, че нещо се обърка и останете без работа по-рано от предвиденото, или се нуждаете от признаване на осигурителни периоди за бременност или раждане например.

Безработен съм и ще търся работа в друга държава. Нуждая ли се от европейски формуляр U1?
Не. Ще получите формуляр U2, който дава възможност обезщетението за безработица да Ви се изплаща за определен период от време в другата държава.

Какво е съдържанието на стандартизираният европейски формуляр U1?
В първата графа се попълват личните данни за лицето, за което се отнася документа
Във втората графа се попълват периодите на заетост, както и периодите на самостоятелна заетост, ако има такива. Също така следва да се има предвид, че Референтните периоди са: Една година — ако документът се представя на институция на Люксембург, Две години — ако той се представя на институция на Италия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария. Италия може също така да поиска информация за пълната осигурителна история в чужбина на въпросното лице. За целите на институциите на Швейцария —четири години в случаите на отглеждане на дете или краткотрайна самостоятелна заетост. Три години — ако документът се представя на институция на Белгия, Гърция, Дания, Ирландия, Кипър, Португалия, Франция, Чешката република или Обединеното кралство. Повече от три години — ако документът се представя на институция на Финландия (20 години), Испания (6 години), Германия(5 години), Австрия (10, 15 или 25 години), Унгария и Словакия (4 години), Швеция (8 години), Полша (20 години), България, Естония,Латвия, Нидерландия, Румъния, Словения или Малта (общата осигурителна история). В някои случаи белгийската институция изисква информация за завършените осигурителни периоди. При необходимост, що се отнася до служителите на възраст 52 или повече години, институцията на Испания можеда поиска информация относно допълнителните периоди, предшестващи последните шест години.Във втората графа се попълва също и отпуск по майчинство или за отглеждане на дете; болест; лишаване от свобода; образование; военна или алтернативна гражданска служба; обезщетения за безработица преди началото на последната заетост.
Попълване на данни за дохода
Много важно е попълването на данните за доходите във втората графа, ако прехвърляте обезщетение за безработица в България. Ако данните за доходите не са непосредствено налични към момента на искането, попълващата настоящия документ институция оставя това поле празно и предоставя данните за доходите по-късно, ако се изискат. Референтни периоди във връзка с доходите, считано от края на последния период на заетост/осигуряване, Австрия, Испания — последните шест месеца; Чешка република — последна заетост; Естония, Франция, Нидерландия, Румъния, Унгария — последните 12 месеца; България — последните 15 месеца; Германия, Словакия — последните 24 месеца; Полша — доходи от заетост и самостоятелна заетост, които не са осигурителни периоди; Кипър, Малта, Обединеното кралство — не е необходимо да се попълва.

В третата графа се попълва причината за прекратяване на заетостта, като се посочва дали заетостта е прекратена от страна на работодателя, по взаимно съгласие, уволнение по дисциплинарни причини, напускане на наетото лице по свое желание, изтичане на срока на договора или съкращение на щата.
В четвъртата графа на документа се посочва, ако има получени други плащания през този период, в петата графа се отбелязват данни, ако сте получили плащания за обезщетение за безработица досега, в шеста графа се отбелязва дали имате право на обезщетение за безработица според законодателството на държавата, която издава документа, а в седма графа се отбелязва данните на институцията издала документа. Като има и място за печат, но имайте предвид, че някой държави като Норвегия например, не поставят печат на този преносим документ.
Необходими документи за издаване на европейски формуляр U1, за получаване на обезщетение за безработица от чужбина ( прехвърляне на обезщетение за безработица в България )
При издаване на преносим европейски формуляр U1 в повечето държави освен заявление за издаване на документа е необходимо да предоставите документи удостоверяващи трудовият Ви стаж и доход, както и документ удостоверяващ причината за прекратяването на трудовата Ви дейност. В Холандия са необходими, документ удостоверяващ причината за прекратяване на трудовото правоотношение, последни фишове от заплата и годишно извлечение на доходите, в Германия е необходимо да се представи удостоверение от работодателя (Аrbeitsbescheinigung), в Румъния копие от трудова книжка, във Великобритания р45 или р60 т.н. Това се прави, за да се подпомогне дейността по издаване на документа от съответната социално осигурителна институция, както и да се сфери информацията за осигурителните Ви периоди в системата. Не забравяйте преди да напуснете страната, в която сте работили, да се снабдите с преносим документ „U1“ и след това да се регистрирате като безработен в 7-дневен срок в съответната служба по заетостта на приемащата страна (за България това е териториалната Дирекция „Бюро по труда“). В противен случай – ако сте пропуснали да се снабдите с преносим европейски формуляр U1 или ако изпуснете сроковете за регистрация – е възможно да загубите част или цялото следващо ви се обезщетение за безработица. След тази регистрация имате 3 месечен срок да предоставите Вашия преносим европейски формуляр.

Използвани източници:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0987
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0883-20140101

Регламент (ЕО) № 987/2009

close

-10%

за избрани курсове

Регистрирайте се, за да получите вашата ексклузивна отстъпка и бъдете в крак с нашите най-нови оферти!

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Попитайте ни за курсовете с отстъпка!

Вашият коментар