Най-новият курс на Академията – „Маркетинг в туризма“

Най-новият курс на Академията – „Маркетинг в туризма“

Сертифицираният курс има за цел да даде знания и компетентности относно същността и спецификата на маркетинга в туризма – структура и характеристики на туристическия продукт, сегментирането на тур. пазар, позиционирането на туристическия продукт, както и маркетинговите комуникации и дистрибуционните канали в туризма. Курсът осигурява знания и за особеностите на маркетинга на туристическа дестинация, както и относно съвременните тенденции в Интернет маркетинга и хотелските резервационни системи. Завършилите успешно обучението ще имат висока степен на готовност за работа в реалната макро- и микросреда на туристическата фирма.

Вашият коментар